Capella Shanghai,
Jian Ye Li

480 West Jianguo Road, Xuhui District,
Shanghai 200031,
People’s Republic of China
  • Tel: +86 21 5466 6688