Capella Shanghai,
Jian Ye Li

480 West Jianguo Road, Xuhui District,
Shanghai 200031,
People’s Republic of China